Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và tài liệu Đại Hội Cổ đông

Ngày đưa tin: Thứ tư - 20/05/2020 16:04
Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 và tài liệu Đại Hội Cổ đông 

00010002
Tài liệu Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2020:

- Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm ký 2015 - 2020 và Phương hướng, mục tiêu năm 2020. 
(bấm vào xem chi tiết)
- Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020. (bấm vào xem chi tiết)
- Báo báo Ban Kiểm Soát Vv kiểm tra, giám sát tình hình, hoạt động, sản xuất kinh doanh công ty trong năm 2019 và Tổng nhiệm kỳ 2015-2020 (bấm vào xem chi tiết)

- Tờ trình Thù lao của Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm Soát.(bấm vào xem chi tiết)
- Tờ trình Vv phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2019. và dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2020. (bấm vào xem chi tiết)
- Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiếm Soát. (bấm vào xem chi tiết) 
- Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. (bấm vào xem chi tiết)
- Chương trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2020. (bấm vào xem chi tiết)
- Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ Thường niên. (bấm vào xem chi tiết)
- Báo cáo tài chính năm 2019. (bấm vào xem chi tiết)
- Sơ yếu lý lịch ứng cử Thành viên Hội Đồng Quản trị và ban kiểm soát. 
(bấm vào xem chi tiết)

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn