Thông báo Tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và tài liệu đại hội.

Ngày đưa tin: Thứ ba - 09/11/2021 16:42
Thông báo Tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và tài liệu đại hội (bấm vào đây xem chi tiết).

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

-   Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty (tài liệu đính kèm). (bấm vào đây xem chi tiết)
-   Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020 và phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021 (tài liệu đính kèm).(bấm vào đây xem chi tiết)
-   Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị  năm 2020 và phương hướng, mục tiêu năm 2021 (tài liệu đính kèm).(bấm vào đây xem chi tiết)
-  Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2020. Dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2021 (tài liệu đính kèm).(bấm vào đây xem chi tiết)
-  Tờ trình thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.(bấm vào đây xem chi tiết)
-   Báo cáo của Ban Kiểm soát về tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 (tài liệu đính kèm).(bấm vào đây xem chi tiết)
-  Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc năm 2020 (tài liệu đính kèm).(bấm vào đây xem chi tiết)
-  Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.(bấm vào đây xem chi tiết)
-  Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Nha Trang sửa đổi, bổ sung.(bấm vào đây xem chi tiết) , bảng thuyết minh (bấm vào xem chi tiết)
-  Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.(bấm vào đây xem chi tiết)
-  Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.(bấm vào đây xem chi tiết)
-  Quy chế Quản trị Nội bộ.(bấm vào đây xem chi tiết)
-  Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông. (bấm vào xem chi tiết)
-  Mẩu thẻ biểu quyết. (bấm vào xem chi tiết)
-  Chương trình đại hội.(bấm vào xem chi tiết)
-  Dự thảo Nghị Quyết DHĐCĐ. (bấm vào xem chi tiết)


Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn