Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và tài liệu Đại Hội Cổ đông

Ngày đưa tin: Thứ tư - 08/05/2019 16:45
Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và tài liệu Đại Hội Cổ đông

Thong-bao-t-chc-DHCD-2019-1.jpg
Thong-bao-t-chc-DHCD-2019-2.jpg
Tài liệu đại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (bấm vào đây để xem chi tiết).

- Mẩu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. (Bấm vào đây để xem chi tiết).
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (bấm vào đây để xem chi tiết).
- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Nha Trang năm 2018 và phương hướng phát triển kinh doanh năm 2019. (bấm vào đây để xem chi tiết)
- Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị (HĐQT). 
(bấm vào đây để xem chi tiết)
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên. (bấm vào đây để xem chi tiết)
- Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc. (bấm vào đây để xem chi tiết)
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của công ty. (bấm vào đây để xem chi tiết)
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2018. (bấm vào đây để xem chi tiết)
- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018. (bấm vào đây để xem chi tiết)

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn