Phòng Kế hoạch - Đầu tư

Phòng Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT) là đơn vị chuyên môn nghiệp vụ chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Giám đốc Công ty Môi trường Đô thị TP Nha Trang, đồng thời có vai trò hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ đối với các đơn vị trực thuộc Công ty. Xây dựng các kế hoạch dài hạn và ngắn hạn liên quan đển hoạt động của Công ty.

Phòng Kế toán - Tài vụ

Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện toàn bộ công tác tài chính, kế toán, thống kê, thông tin kinh tế và hoạch toán kinh tế của công ty

Phòng Tổ chức - Hành chính

Tham mưu giúp việc cho Ban Giám đốc về công tác tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh (SXKD) và bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu phát triển của Công ty.