Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và tài liệu đại hội

Ngày đưa tin: Thứ sáu - 03/06/2022 16:20
Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (bấm vào đây xem chi tiết) 

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022


- Báo cáo Ban kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc năm 2021 (bấm vào đây xem chi tiết)
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021. (bấm vào đây xem chi tiết)
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. (bấm vào đây xem chi tiết)
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và sơ yếu lý lịch ứng viên. (bấm vào đây xem chi tiết)
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và đơn xin rút khỏi hội đồng quản trị. (bấm vào đây xem chi tiết)
- Tờ trình thù lao của Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty cổ phần môi trường đô thị Nha Trang. (bấm vào đây xem chi tiết)
- Báo cáo của HĐQT kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng năm 2022. (bấm vào đây xem chi tiết)
- Báo cáo của Tổng giám Đốc kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. (bấm vào đây xem chi tiết)
- Tờ trình xin ý kiến chủ sở hữu quyết định các nội dung trước khi tham gia ý kiến tại cuộc họp Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thường niên. (bấm vào đây xem chi tiết)
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2021. dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2022. (bấm vào đây xem chi tiết)
- Báo cáo tài chính 2021. (bấm vào đây xem chi tiết)
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông. (bấm vào đây xem chi tiết)


Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn