Phòng Kế toán - Tài vụ

Ngày đưa tin: Thứ hai - 14/07/2014 11:30
Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện toàn bộ công tác tài chính, kế toán, thống kê, thông tin kinh tế và hoạch toán kinh tế của công ty
* Chức năng của Phòng Kế toán tài vụ
- Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện toàn bộ công tác tài chính, kế toán, thống kê, thông tin kinh tế và hoạch toán kinh tế của công ty

- Phản ánh và kiểm tra tình hình vận động của các loại tài sản, quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình sử dụng vốn của Công ty.

- Tham gia hoạch định công tác tài chính của Công ty.

- Thông qua công tác quản lý tài chính, tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác chăm lo đời sống, vật chất và tinh thần cho CB.CNV trong Công ty.

 *  Nhiệm vụ của Phòng Kê toán tài vụ:
- Ghi chép, tính toán, phản ánh số hiện có, tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn; quá trình và kết quả hoạt động SXKD và tình hình sử dụng kinh phí của Công ty.

- Kiểm tra tình hình thực tế kế hoạch SXKD; kế hoạch thu chi tài chính; kỹ luật thu nạp, thanh toán, kiểm tra việc giữ gìn và sử dụng các loại tài sản, vật tư, tiền vốn, kinh phí, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành động lãng phí, vi phạm chính sách, chỉ đạo, kỷ luật kinh tế, tài chính của nhà nược.

- Cung cấp các số liệu, tài liệu cho việc điều hành hoạt động SXKD, kiểm tra và phân tích hoạt động kinh tế, tài chính, phục vụ công tác lập và theo dõi thực hiện kế hoạch, phục vụ cho công tác thống kê và thông tin kinh tế.

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Công ty về việc cấp hành pháp lệnh Kế toán - thống kê (bao gồm các khâu: cập nhập hệ thống sổ sách chứng từ,thực hiện chỉ đạo ghi chép ban đầu, kiểm tra việc hạch toán, báo cáo toánh định kỳ). Hướng dẫn và kiểm tra công tác hạch toán kế toán - thống kê có cơ sở, thường xuyên tập huấn nâng cao trình độ cho kế toán và các đơn vị trực thuộc

- Tổ chức quyết toán tài chính theo định kỳ với các cơ quan theo qui định Nhà nước.

- Báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm với các cơ quan hữu quan theo qui định về tình hình nộp thuế, tình hình sử dụng vốn và kết quả hoạt động kinh doanh.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn