Phòng Tổ chức - Hành chính

Ngày đưa tin: Thứ hai - 14/07/2014 09:48
Tham mưu giúp việc cho Ban Giám đốc về công tác tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh (SXKD) và bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu phát triển của Công ty.
* Chức năng của Phòng Tổ chức - Hành chính

Tham mưu cho Ban Giám đốc về:

- Tổ chức quản lý nhân sự
- Đào tạo, bồi dưỡng tay nghề cho cán bộ công nhân viên.
- Chính sách, chỉ đạo : tiền lương, tiền thưởng, thôi việc, mất sức, hưu trí...
- Chăm lo đời sống cho CB.CNV
- Công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy, an toàn, vệ sinh lao động

 * Quản lý :

- Bảo quản và sử dụng con dấu theo quy định của nhà nước
- Lưu trữ công văn đi và đến
- Tài sản phục vụ cho nơi làm việc như: nhà xưởng, máy móc, thiết bị phục vụ cho văn phòng như: máy vi tính, máy phôt, bàn ghế,...
- Quản lý hồ sơ lý lịch của CB.CNV, quản lý lao động và sổ BHXH

 * Kiểm tra:

- Thực hiện nội quy lao động, an toàn, vệ sinh lao động
- Phòng cháy, chữa cháy.
- Các lớp học do Công ty tổ chức.
- Chi các chỉ đạo liên quan đến người lao động  : các đơn vị trực thuộc Công ty.

 * Nhiệm vụ của Phòng Tổ chức - Hành chính

- Tham mưu giúp việc cho Ban Giám đốc về công tác tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh (SXKD) và bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu phát triển của Công ty.

- Lập sổ Bảo hiểm xã hội và sổ lao động cho CB.CNV

- Tham mưu giải quyết hồ sơ thủ tục về tuyển dụng lao động, đề xuất, bổ nhiệm các chứ danh Trưởng, phó các Phòng, Trung tâm, Đội, thuyên chuyển CBCNV theo yêu cầu hoạt động của Công ty.

- Xây dựng Nội quy Công ty và phổ biến đến các đơn vị trực thuộc

- Có kế hoạch đào tạo, kế hoạch nâng lương, bám sát các chủ đề, chính sách hiện hành

- Phối hợp với các phòng chuyên môn xây dựng quy chế trả lương, trả thưởng...

- Xây dựng kế hoạch và sử dụng lao động, giao dục về an toàn lao động và vệ sinh lao động cho CB.CNV.

- Bố trí, phân công lao động bảo vệ Công ty, trang bị dụng cụ phòng cháy, chữa cháy cho các đơn vị trực thuộc

- Bố trí nhân viên phục vụ, tiếp khách khi đến làm việc với Công ty

Những tin mới hơn