Phòng Kế hoạch - Đầu tư

Ngày đưa tin: Thứ năm - 17/07/2014 07:57
Phòng Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT) là đơn vị chuyên môn nghiệp vụ chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Giám đốc Công ty Môi trường Đô thị TP Nha Trang, đồng thời có vai trò hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ đối với các đơn vị trực thuộc Công ty. Xây dựng các kế hoạch dài hạn và ngắn hạn liên quan đển hoạt động của Công ty.
* Chức năng của phòng Kế hoạch - Đầu tư

Để đảm đương các nhiệm vụ được phân công, phòng kế hoạch - đầu tư có những chức năng sau:
- Tham mưu, phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin.
- Hoạch định kế hoạch, điều hành giao dịch.
- Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn.
- Quản lý nghiệp vụ.

* Nhiệm vụ của Phòng Kế hoạc - Đầu tư:

- Căn cứ vào các phương hướng, chủ trương của Giám đốc và từ các kế hoạch của các đơn vị trực thuộc Công ty, phòng kế hoạch - đầu tư có trách nhiệm tổng hơp,xây dựng dự thảo kế hoạch chi tiết hoạt động cảu Công ty theo định kỳ hàng năm.

- Trình thông qua dự thảo kế hoạch với Ban Giám đốc, lập kế hoạch chính thức. Trình duyệt kế hoạch với cơ quan cấp trên giao chỉ tiểu kế hoạch cho các đơn vị trực thuộc căn cứ thực tế và khả năng của tổng đơn vị.

- Tổ chức nghiên cứu, khảo sát tình hình thực tế về quy hoạch, kế hoạch phát triển sản xuất của Công ty.

- Giám sát theo dõi tiến độ thực hiện các kế hoạch và khối lượng công việc tại các đơn vị trực thuộc theo quy chế khoán và báo cáo định kỳ cho Ban Lãnh đạo.

- Có trách nhiệm lập các biểu mẫu, báo cáo, thống kê trình Ban Giám đốc chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc gởi báo cáo về phòng kế hoạch - kinh doanh tổng hợp hàng tháng, quý, năm

- Lập báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm về tình hình hoạt động của Công ty gởi các cơ quan cấp trên theo quy định. Thực hiện các báo cáo đề xuất có liên quan về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi được Ban Giám đốc yêu cầu

- Theo dõi, giám sát các loại hợp đồng của các đơn vị trực thuộc Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ (SNKD&DV), lưu trữ theo đúng quy định về quản lý văn bản theo pháp luật hiện hành.

- Lập kế hoạch quản lý và điều phương tiện cơ giới thực hiện nhiệm vụ vận chuyển theo nhu cầu SNKD&DV của các đơn vị trực thuộc Công ty

- Tham gia Hội đồng nghiệm thu cấp Công ty, nghiệm thu tất cả các khối lượng SKKD&DV được báo thực hiện xong của các đơn vị trực thuộc hoặc của các đơn vị có hợp đồng của Công ty. Đối với công tác thường xuyên kiểm tra định kỳ các khối lượng thực tế thực hiện, lập biên bản nghiệm thu theo đúng quy chế ban hành, lưu trữ tất cả các biên bản nghiệm thu theo đúng Quy định.

- Tham mưu cho Ban Giám đốc tất cả các vấn đề có liên quan về tiêu chuẩn, chất lượng, danh mục, quy trình thao tác có tính chất nghiệp vụ đối với các hoạt động của Công ty.

- Kiểm tra thường xuyên chất lượng công tác, lập biên bản các công tác làm không đạt chất lượng hoặc sai quy trình kỹ thuật để yêu cầu sữa đổi hoặc thực hiện lại

- Giám sát thi công theo đúng dự toán thiết kế được duyệt tất cả các công trình xây dựng cớ bản phát sinh được giao cho các đơn vị trong và ngoài Công ty thi công. Lưu trữ và kiểm tra đúng, để các thao tác cho các hệ số quản lý công trình theo đúng quy định

- Kiểm tra thực tế, xác định các yêu cầu kỹ thuật, khối lượng, số lượng tất cả các nhu cầu sữa chữa, thay thế. Mua sắm mới đối với các vật tư, động cơ, phụ tùng thay thế, trang thiết bị phục vụ sản xuất, dịch vụ của các đơn vị trực thuộc, tham mưu và trình Ban Giám đốc ký duyệt.

- Cung ứng vật tư theo các nhu cầu, kế hoạch đã được Ban Giám đốc duyệt và thực hiện đầy đủ thao tác mua hàng theo quy định

- Tổ chức đấu thầu bán thanh lý các vật tư thiết bị máy móc theo quy định pháp luật hiện hành

Những tin cũ hơn