Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2017

Ngày đưa tin: Thứ hai - 08/05/2017 07:55
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/12/2014, thay mặt cho Hội đồng quản trị, ông Hồ Ngọc Ân – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang đã gửi Thư mời đến 624 cổ đông tương ứng với 6.000.000 cổ phần tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 tại Hội trường Trung tâm hội nghị tỉnh Khánh Hòa vào ngày 27/4/2017.

HinhDHCD20172.jpg
(Ông Hồ Ngọc Ân – Thay mặt HĐQT chủ trì và điều hành Đại Hội Đồng cổ Đông thường niên năm 2017)
Đại diện cho Ban Kiểm soát, ông Lương Hải Thiện báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên với kết quả như sau: tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 552 cổ đông với tổng số cổ phần 5.881.300,  tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời đạt tỷ lệ 98,2% đảm bảo điều kiện tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 theo luật định. Hiện nay, tỷ lệ cổ phần nhà nước đang nắm giữ tại Công ty (3.704.100/6.000.000 cổ phần) là 61,74%.
Đại hội đã nghe các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị;  kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 – phương hướng phát triển năm 2017 của Công ty; báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 của Ban Kiểm soát; báo cáo Tài chính năm 2016 của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán FAC thực hiện kiểm toán toàn phần; thù lao năm 2016 và dự kiến mức thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký; dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều kiện thực tế của đơn vị, trong đó xác định Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty; Hội đồng quản trị bầu chủ tịch Hội đồng quản trị trong số thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng Giám đốc Công ty ….các cổ đông đã thống nhất cao với số phiếu biểu quyết từ 99% trở lên thông qua đối với các nội dung nêu trên.
Năm 2016, là năm thứ hai trong quá trình phát triển của Công ty Môi trường Đô thị Nha Trang khi chuyển đổi từ mô hình hoạt động từ Công ty TNHH MTV sang Công ty Cổ phần. Bám sát các mục tiêu quan trọng đã được Đại hội cổ đông  thường niên năm 2016 thông qua, Hội đồng quản trị công ty đã cùng với Ban Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai quyết liệt các giải pháp trọng tâm, đồng bộ trên  từng lĩnh vực cụ thể, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 đạt được thể hiện trên một số tiêu chí sau: Tổng doanh thu và thu nhập: 157.725.467.579 đồng đạt 109,57 % so với kế hoạch, Lợi nhuận trước thuế: 148.061.607.008 đạt 106,42 % so với kế hoạch và cổ tức/cổ phần: 861,5 đồng đạt 196,78% so với kế hoạch. Từ những kết quả đạt được năm 2016, năm 2017 Công ty phấn đấu mức chi trả cổ tức/cổ phần cho các cổ đông là: 770,6 đồng.


HinhDHCD2017.jpg
(Công nhân Đôi Cây Xanh chăm sóc hoa Hội Hoa Xuân năm 2017)
Các cổ đông đã biểu quyết 100% thống nhất thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 là 07 thành viên. Kết quả bầu bổ sung: ông Bùi Vân Khánh – Đội trưởng Đội vận hành Bãi chôn lấp Lương Hòa, ông Nguyễn Hùng Thanh – Kế toán trưởng Công ty và ông Võ Tường Trọng – cổ đông lớn của Công ty trúng cử tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang nhiệm kỳ 2015-2020.
Căn cứ Điều 152 – Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và ý kiến chấp thuận của UBND tỉnh, các thành viên Hội đồng quản trị đã tín nhiệm bầu ông Nguyễn Thành Tây – Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang nhiệm kỳ 2015-2020, ông Hồ Ngọc Ân tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang là người đại diện theo pháp luật.


HinhDHCD20173.jpg
(Ông Nguyễn Thành Tây – Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 -2020 phát biểu nhận nhiệm vụ )
Sau một buổi làm việc tích cực, trách nhiệm Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang đã thành công tốt đẹp, các cổ đông tham dự Đại hội đã nhất trí cao, biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 đúng theo quy định của pháp luật. Thay mặt cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, ông Hồ Ngọc Ân tổng kết, đánh giá những khó khăn thách thức ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, kêu gọi tập thể Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, toàn thể người lao động và các cổ đông đoàn kết, nổ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện và hoàn thành tốt kế hoạch năm 2017, “bảo toàn và phát triển vốn” nhà nước, đảm bảo doanh thu, lợi nhuận và cổ tức cho các cổ đông theo như kế hoạch đã biểu quyết thông qua, quyết tâm xây dựng xây dựng Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang ngày càng phát triển

HinhDHCD20171.jpg
( Vận chuyển và thu gom rác thải trên các tuyến đảo chuyển vào bờ xử lý )
Với quyết tâm cao độ của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc hy vọng một năm mới đầy triển vọng và mang lại khởi sắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn