Thông báo Vv Tổ Chức Đại Hội cổ đông thường niên năm 2016

Ngày đưa tin: Thứ sáu - 18/03/2016 15:12
Thông báo Vv Tổ Chức Đại Hội cổ đông thường niên năm 2016

thumoi1.jpg
thumoi2.jpg
Mẩu giấy ủy quyền tham dự đại hội: Nhấp chuột vào đây để xem. 
Danh sách tài liệu Đại Hội Cổ Đông:
- Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên ( Bấm vào đây để xem ).
- Dự thảo thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2016 (bấm vào đây để xem) 
.
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động của cồng ty - Năm 2015 (Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)(bấm vào đây để xem)
.
- Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2015 (bấm vào đây để xem) 
.
- Báo cáo Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016 (bấm vào đây để xem)
.
- Phương án sản xuất kinh doanh năm 2016 (bấm vào đây để xem) 
.
- Báo cáo kiểm toán độc lập (bấm vào đây để xem) 
.
Tờ trình Đại Hội Cổ Đông thường niên 2015 Vv Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016 (bấm vào đây để xem) 
.
-
Tờ trình Đại Hội Cổ Đông thường niên 2016 Vv phân phối lợi nhuận năm 2015 (bấm vào đây để xem).
- Tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2015 Vv Thù lao, khen thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP MTĐT Nha Trang (bấm vào đây để xem) 
.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn